Kirje työministerille

15.3.2014 Kirjalla pidettiin kaikille avoin koulutus jossa aiheena oli mm. vuodenvaihteessa tulleet lakimuutokset jotka koskettavat jokaista TE-keskusten ja työttömyyskassojen asiakasta. Lisäksi yhdessä pohdittiin minkälaisia eväitä tarvitaan muutoksen keskellä olemiseen ja siitä selviytymiseen.
Päivän lopuksi käytiin läpi vielä jäseniä askarruttavia kysymyksiä ja huolenaiheita jonka perusteella päätettiin koostaa kirje työministeri Lauri Ihalaiselle.
Alla kyseinen kirje sekä saamamme vastaus.

 

Hyvä Lauri!

Helsingin Kirjatyöntekijäin Yhdistys HKY ry ja Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry ovat järjestäneet jo kaksi kertaa tilaisuuden työttömille ja lomautetuille jäsenilleen. Tilaisuuksien tarkoituksena on ollut tukea ja auttaa näitä jäseniämme arjen pyörittämisessä suuressa elämänmuutoksessa.

Paikalla tilaisuuksissa on ollut runsaasti työttömiä, lomautettuja, luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja sekä eläkeputken päässä aikaansa viettäviä ihmisiä. Apunamme on molemmissa tilaisuuksissa ollut TE-toimiston edustaja ja työttömyyskassan edustaja vastaamassa lakipykälien tuntemusta vaativiin kysymyksiin. Lisäksi osastomme ovat saaneet apua Tatsi ry:ltä ja TSL:sta.

Yhteisenä huolenamme on koko ajan ollut alan työpaikkojen vähentyminen entisestään sekä jäsentemme jaksaminen heitä kohdanneessa kriisitilanteessa. Jo pelkästään rutiineista kiinni pitäminen “ilman syytä” on monelle liikaa. Lisäksi työttömän tai lomautetun pitäisi selvitä monesta muusta sellaisesta asiasta, joita ei ole mahdollisesti koskaan ennen joutunut tekemään.

Byrokratia ja järjestelmät asioiden hoitamiseksi, esimerkiksi TE-toimistoon päin, ovat tällä hetkellä liian raskaita ja niiden pitäisi ehdottomasti olla kevyempiä ja yksinkertaisempia.

Keskusteluissa on käynyt myös hyvin selkeästi ilmi tunne oman ihmisarvon laskusta. Yhdeksi syyksi työelämästä tippuneet ovat kertoneet turhautumisensa siihen, etteivät osoitteet, jotka ottavat vastaan palautetta järjestelmien toimimisesta, ole koskaan palautteisiin vastanneet. Työelämästä tippuneet ovat kertoneet turhautuneensa siihen, että annettuaan palautetta järjestelmien toimivuudesta/ toimimattomuudesta, eivät he ole koskaan saaneet palautteeseensa vastausta. Tietoa palautteiden perille menosta ei tule.

Tämä kirje sisältää kysymyksiä siitä, miksi joku asia on mitenkin laissa sovittu. Samoin siitä, miksi järjestelmässä useaan kertaan havaittuja käytännön ongelmia ei korjata. Kirjeessämme on myös ehdotuksia asioinnin helpottamiseksi ja hyvinkin yksinkertaisiksi parannuksiksi, joilla voisi olla hyvin suuri merkitys yksittäisen ihmisen elämässä siinä kohtaa, kun hän taistelee oman huomisensa puolesta.

Alta löytyvät tilaisuuksiin osallistuneiden jäsentemme yhteystiedot. He varmasti arvostaisivat ja tuntisivat itsensä taas hieman arvokkaammiksi, jos saisivat vastauskirjeen sinulta. Jos vastauksen lähettäminen suurelle joukolle on hankalaa, toivomme, että lähettäisit vastauksesi osastojen puheenjohtajille, jotka toimittavat vastaukset sitten eteenpäin.
 

Ehdotuksia järjestelmän parantamiseksi

Muita ehdotuksia työttömän aseman parantamiseksi

Kaikki työttömille tarkoitetut kurssit täytyy muuttaa sanktiottomiksi mahdollisuuksiksi pitää itsensä vireessä ja kouluttautua. Tämä ehkäisisi syrjäytymistä ja arjen kulusta tippumisesta.

Kaikkien te-toimistojen ohjeistus ja lausunnot pitää saada yhteneviksi. Nykyään on ihan tuurista kiinni, millaisen lausunnon tai ohjeen saa. Tämä on liikaa kiinni toimistosta, jossa asioi, eli tilanne on epäreilu.

Te-toimiston virkailijan täytyy olla vastuussa sanomisistaan. Vastaus ei saa olla kiertelyä, vaan jämpti vastaus siitä, miten asia on ja kaikilta virkailijoilta täytyy saada samaan kysymykseen samanlainen vastaus.

Mikäli eläkeikää nostetaan, niin miten kauas karkaa eläkkeelle pääseminen niiden 50+ kohdalla, jotka ovat jo pidempään olleet työttömiä ja joiden työllistymismahdollisuus näyttää heikolta.  Työtön joutuisi olemaan työmarkkinoiden käytettävissä työttömänä nykyistä pidemmän aikaa, vailla toivoa työpaikasta.

Kaikesta työstä olisi maksettava palkkaa. Tällä hetkellä ihmisiä käytetään joissain tilanteissa ilmaisena työvoimana, mikä vääristää eri alojen kilpailua ja johtaa työehtojen heikkenemiseen. Pidemmällä aikavälillä tämä myös lisää työttömyyttä, sillä vakituiset irtisanotaan, kun ilmaistyövoimaa on laillisesti tarjolla.

Tuntuu kohtuuttomalta, että on annettu syntyä tämmöinen väliinputoajien joukko, joka on syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen. Heidän eläkeputki-ikänsä on vielä vuosien päässä ja ansiosidonnaisen loppuessa ei ole mitään, millä elää. Näillä ihmisillä ei myöskään ole realistista mahdollisuutta enää uudelleen työllistymiseen.

Te-toimiston henkilökunnalta odottaisi enemmän kiinnostusta ja välittämistä, aitoa halua auttaa ja miettiä työttömän tai lomautetun tilannetta sekä halua viedä kritiikkiä eteenpäin.

Miksi samaan aikaan kun työttömyys on räjähdysmäisesti noussut, on myös te-keskuksen väkeä vähennetty? Oikeanlainen asioimismahdollisuus oikean te-keskuksen ihmisen kanssa ei ole mahdollista, ainakaan suurissa kaupungeissa.

Ennen kuin kaikki palvelut siirretään/siirrettin nettiin, olisi pitänyt kartoittaa ja kouluttaa vanhempaa väestöä nettiasioimiseen. Nyt moni on tilanteessa, jossa ei osaa hakea eikä saa tarvittavaa apua näiden ongelmien kanssa.

 

Työministeri Ihalaisen erityisavustajan vastaus kirjeeseen

Työministeri kiittää kirjeestänne ja esitykset on toimitettu ministeriön vastaaville virkamiehille tiedoksi. Ratkaisuja esittämiinne ongelmiin on haettu ja jatkokehitystyö jatkuu. Esimerkiksi TE-toimistojen sähköisiä palveluja kehitetään edelleen. Ammattinimikkeiden päivitys on esimerkki hyvästä käytännön toimesta.  Esiin nostamanne TE-toimistojen virkailijoiden asenne ja palvelukyky on erittäin tärkeä tekijä. Työttömyys on monelle kipeä asia, ja käytännön ratkaisujen hakemisen ohella tärkeää on myös keskinäisen kunnioituksen ilmapiiri.

Ammattiosastot tekevät mittaamattoman arvokasta työtä jäsentensä tukemiseksi. Iso kiitos teille siitä. Yhteistyössä on voimaa eikä vaikeinakaan aikoina pidä jäädä toimettomana odottamaan. Olette esimerkillisen aktiivisesti hakeneet tietoa ja virittäneet yhteistyöverkostoja. Kannustan olemaan jatkossakin yhteydessä. Työtä vaille jääneille toivotan voimia työnhakuun. Osaamiselle ja rakentavalle asenteelle on aina kysyntää.

TE-toimistojen vähäinen määrä ja huomattava resurssien puute on niin suuri heikennys tavallisen työnhakijan kannalta, että jos laki vaatii itse ilmoittautumista, niin palvelu pitää tehdä niin käyttäjäystävälliseksi, ettei tarvitse ATK-insinöörin taitoja tarvittavien tietojen toimittamiseen sähköisesti. Samoin palautteen antamisesta pitää tulla joku kuittaus. Nykyään mitään vastausta ei tule, vaikka palautetta laittaa.

Helpottamalla sähköistä asiointia saadaan myös netin käyttöön perehtymättömät asiakkaat helpommin sähköisten palveluiden piiriin ja TE-toimistojen asiakaspalvelijoille jää enemmän resursseja muuhun toimintaan.

Toinen erittäin suositeltava vaihtoehto on palauttaa työnantajan oikeus tehdä ryhmälomautusilmoitus henkilökuntansa puolesta. Tämä helpottaisi kaikkien asianosaisten elämää.

Palvelun ammattinimikkeet on vanhentuneita ja niitä myös puuttuu merkittävä määrä. Nykyaikana työtehtävät ja nimikkeet muuttuu sitä tahtia, että lomakkeeseen on ehdottomasti saatava kohta ”muu ammatinimike - mikä” ja perään kohta, johon voi itse kirjoittaa ammattinimikkeen.

Hajautetaan työtön työnhakija ja lomautusilmoitus erikseen. Lisäksi toistaiseksi lomautettu ja lyhytaikaisesti lomautettu pitää eritellä erikseen. Lyhytaikaisesti lomautettava ei tosiasiassa ole työtön työnhakija vaikka niin väitetään. Kysymysten määrä ja kattavuus pitää korreloitua haettavaan TE-toimiston palveluun, palvelun on tarkoitus helpottaa asiakkaan asiointia eikä sekoittaa vain lisää jo lomautuksesta aiheutuvaa tunnekuohua ja stressiä.

Eli, jos haluat tehdä vain lyhytaikaista (esim. viikon tai kaksi kestävää) lomautusta koskevan ilmoituksen saadaksesi lausunnon kassaa varten, on aivan järjetöntä, että pitää täyttää monikymmenkohtainen lomake, jossa kysytään kaikki hakijan tiedot lähes kengännumerosta lähtien. Tähän ilmoitukseen pitäisi riittää vain muutaman kohdan täyttö jossa mainitaan lomautuksen kesto sekä alku- ja loppuaika.

Lisäksi nappula, josta saa liitettyä ilmoituksen mukaan sähköiseen, työnantajan toimittamaan lomautusilmoituksen. Muuta ei TE-keskus tähän ilmoitukseen tarvitse. Kaikki tietävät, ettei kukaan ehdi tarjota työtä niille muutamalle lomautuspäivälle, jotka tässä tapauksessa toteutuvat.

Toistaiseksi lomautettu on eri asia. Hän on todellinen työnhakija ja monimutkaisen lomakkeen täyttö on jotenkuten ymmärrettävää. Tosin nämä asiat voitaisiin käydä tarkemmin läpi siinä vaiheessa läpi, kun asiakas joka tapauksessa saa kutsun tulla käymään henkilökohtaisesti TE-toimistolla.